Italiano    Български 

Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничество при международно осиновяване


             Настоящите етични принципи и правила на поведение са задължителни за работещите в сдружение „Асоциация Надежда” при осъществяване на посредничество при международно осиновяване . Те следват и спазват:


  1. Лоялност и уважение на достойнството и правата на личността при осъществяване на своята дейност.

  2. Компетентност:

Полагат усилия да подържат високи стандарти на компетентност и да спазват изискванията за осъществяване на ефективна професионална дейност. Предлагат само услуги и техники, за които са квалифицирани, посредством съответното образование, специализиран тренинг и практически опит.

         3.  Отговорност:

Работещите в Асоциация „Надежда” имат съзнание за професионална отговорност, която  имат към своите клиенти и към обществото. Отговорни са за собствените си действия и в максимална степен гарантират, че услугите и методите, които предлагат  при осъществяване на осиновителния  процес се прилагат правомерно и при стриктно спазване на законите в Република България.

          4.  Почтеност:

В своята работа полагат усилия да изяснят с необходимата почтеност възможностите при осиновяванията с техните не само добри, но и негативни преживявания, както и възможните варианти за преодоляването им.

          5.  Конфиденциалност:

Длъжни са да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод дейността, която осъществяват или са осъществявали в Асоциация „Надежда”. Информацията и записите се съхраняват по начин, който гарантира и обезпечава необходимата конфиденциалност  и се ползват единствено и само за целите на осиновяването.

          6.  Професионално развитие и усъвършенстване:

Системно повишаване на знанията и уменията в областта на международното осиновяване чрез проучване и представяне на международни практики, участие в национални и международни форуми, както и участие в организираните от Асоциацията обучения.