Italiano    Български 

За нас


   Сдружение Асоциация  „Надежда” е организация с нестопанска цел, имаща статут на юридическо лице, регистрирана по ф.д. № 784/03 г. по описа на Софийски градски съд, парт. № 10147, том 184, рег.V, стр.110, БУЛСТАТ 131069173, вписана на основание чл. 45, ал.3 от ЗЮЛНЦ в Централния регистър към Mинистерство на правосъдието под №20031009006.


   Една от основните цели е посредничество при международни осиновявания по отношение на Република Италия, за което през 2004г. е получено първото Разрешение за тази дейност от Министъра на правосъдието на Република България - № 30/27.05.2004г. В Асоциация „Надежда” работят специалисти – юристи, психолог, педагог, педиатър и преводач и др. Всички те притежават морални качества, подготовка и дългогодишен опит в областта на международното осиновяване.

   Сдружение Асоциация „Надежда” получи Разрешение за посредничество при международни осиновявания по отношение на Република Италия № 143/11.05.2015г.от Министъра на правосъдието, валидно до 15.03.2020г.

Седалище и адрес на управление:

София-1000, община “Средец”, ул.”Хан Крум” № 4, вх. Б, ет.4 ап.17, на който адрес се осъществява и дейността й, тел/факс 359 2 980 41 76, e-mail: vaniakutzarova@abv.bg, представлявана от адвокат Ваня Куцарова - Председател на Управителния съвет.