Italiano    Български 

 

Задължения на българската акредитирана организация относно процедурата по международно осиновяване     Акредитираната българска организация е длъжна да предостави чрез акредитираната италианска организация на кандидат-осиновяващите подробна информация относно законодателствата, процедурата, необходимите документи и срокове за международното осиновяване, за правните последици при пълното осиновяване съгласно българското право и съгласно правото на държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващите.


      Тя е длъжна да:


  • Изготви и подаде молба от осиновяващите за вписване в регистъра по чл.113 ал.1 т.2 от Семейния кодекс на Република България;
  • Информира осиновяващите чрез акредитираната италианска организация за вписването в регистъра, както и да ги информира за всеки етап от осиновителната процедура;
  • Уведоми за подписано удостоверение за даване ход на процедурата по осиновяване на конкретно дете и изпрати доклада на детето и удостоверение за идентичност със снимката му в цял ръст, както  да събира и предоставя на осиновяващия допълнителни материали за детето, които да ги подпомогнат при вземане но решение за изразяване на съгласие или отказ от осиновяващия;
  • Организира и придружи пред нотариус осиновяващите да декларират съгласието се да осиновят предложеното им дете;
  • Подаде от осиновяващите молба до Министерство на правосъдието ведно с нормативно изискуемите документи за даване ход на съдебното производство;
  • Осигури процесуално представителство пред Софийски градски съд;
  • Представи в Министерство на правосъдието решение и да получи удостоверение по чл.23 от хагската конвенция;
  • Извърши всички необходими действия за своевременното издаване на нов акт за раждане на детето, документ за самоличност и за влизане в приемащата държава и получаване на разрешение за постоянно местопребиваване в нея;
  • Подпомага осигуряването на безопасни и подходящи условия за транспортиране на осиновеното дете;
  • На всеки шест месеца през двете години, следващи приключването на осиновителната процедура, да представя в Министерство на правосъдието, следосиновителен доклад, изготвен от компетентен орган на приемащата държава, за състоянието на детето и адаптиранито му към новата семейна среда.